Rabu, 09 Januari 2013

Materi Matematika kelas 3 SD
 http://dinidinidini.files.wordpress.com/2012/09/kartun-ngajar2.jpg

Matematika  Kelas 3 SD
BAB I
LETAK ANGKA PADA GARIS BILANGAN

1.GARIS BILANGAN

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
Urutan bilangan pada garis bilangan di atas menunjukkan makin ke kanan bilangannya makin ¬¬besar. Bilangan yang terletak di sebelah kanan lebih besar daripada bilangan yang terletak di sebelah kiri.

2. MENGURUTKAN BILANGAN
    Contoh: urutkan bilangan di dalam kotak ini
         
   
    Jawab : bilangan diatas dapat diurutkan menjadi:
             37    39    40    41    42    43   44    45    46    48

3. Menentukan pola pada barisan bilangan
 •     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ....        Ini merupakan pola bilangan langkah/loncat 1
 •     0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ...       Ini merupakan pola bilangan langkah/lompat 2
 •     0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ...     Ini merupakan pola bilangan langkah/lompat 3
 •   0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ...     Ini merupakan pola bilangan langkah/lompat 
 •   0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ...   Ini merupakan pola bilangan langkah/lompat 4
4. pola bilangan segitiga dan bilangan segiempat

http://1.bp.blogspot.com/-zAebi_Ps3SU/T-wRpnb4QvI/AAAAAAAAAC8/LBE49PsnGG0/s320/pola-bilangan-segitiga.png


   
  Asalnya dari bilangan/suku pertama dimulai dari 1 dijumlahkan dengan bilangan urutan berikutnya, kemudian jumlahnya ditambah dengan bilangan berikutnya.
1
1+2 = 3
1+2+3 = 6
1+2+3+4 = 10
1+2+3+4+5 = 15
Dan seterusnya
http://4.bp.blogspot.com/-WWoU9hjbIvA/T-wTIOQSA7I/AAAAAAAAADE/vLAbhqneaNk/s320/pola-bilangan-persegi1.pngUntuk menentukan arisan bilangan di atas dengan mengalikan bilangan yang sama secara urut.
1x1 = 1
2x2 = 4
3x3 =9
4x4 = 16
5x5 = 25
Dan seterusnya.

Setelah kamu belajar letak suatu bilangan pada garis bilangan, maka kamu dapat membandingkan dua bilangan dengan bantuan garis bilangan.

Contoh:

32      33      34     35    36       37    38       39

Pada garis bilangan di atas, arah ke kanan menunjukkan bilangan yang makin besar.

a.    32 kurang dari 33 karena 32 terletak di sebelah kiri 33.
b.    35 lebih dari 34 karena bilangan 35 terletak di sebelah kanan 34.
 c.    32 kurang dari 33; maka dapat ditulis 32 < 33.
d.   35 lebih dari 34; maka dapat ditulis 35 > 34.
< dibaca lebih kecil daripada, artinya kurang dari.
> dibaca lebih besar daripada, artinya lebih dari.

LATIHAN 1
Isikan titik-titik dibawah dengan tanda “kurang dari” atau “lebih dari”
 1.     8 + 7    ..... 13
 2.     9 + 8    ..... 17
 3.     10 +7   ..... 16
 4.     15 + 14 .... 18 + 10
 5.     30 + 28 .... 28 + 31
 6.     29 + 43 .... 81 – 20
 7.     58 – 26 .... 30 + 15
 8.     18 + 6  .... 18 + 16
 9.     64 – 8  .... 58 – 47
 10.     89 – 9 ..... 62 – 52
LATIHAN 2
Isilah titik-titik dibawah ini!
1.    Bilangan yang terletak di antara 117 dan 119 adalah ....
2.    Bilangan yang terletak di antara 119 dan 121 adalah ....
3.    Bilangan yang terletak di antara 124 dan 126 adalah ....
4.    Bilangan yang terletak di antara 121 dan 123 adalah ....
5.    Bilangan yang terletak di antara 120 dan 122 adalah ....
6.    Bilangan yang terletak di antara 226 dan 228 adalah ....
7.    Bilangan yang terletak di antara 227 dan 229 adalah ....
8.    Bilangan yang terletak di antara 230 dan 232 adalah ....
9.    Bilangan yang terletak di antara 233 dan 235 adalah ....
10.    Bilangan yang terletak di antara 235 dan 237 adalah ....

LATIHAN 3
Selesaikan soal cerita dibawah ini!
 1.     Aku sebuah bilangan cacah. Terletak di antara 569 dan 571.Bilangan berapakah aku?
 2.     Nomor rumahku terletak diantara nomor 674 dan 676. Nomor berapakah rumahku?
 3.     Dio mendapat nomor urut terletak diantara nomor wawan dan nomor Budi. No.urut Wawan 781 dan no.urut Budi 783. Berapa nomor urut Dio?
 4.     Ana, Dit, dan Dani pergi ke perpustakaan kota. Ana tercatat sebagai pengunjung ke 814. Dani tercatat sebagai pengunjung ke 816. Dita sebagai pengunjung setelah Ana tapi sebelum Dani. Pengunjung ke berapakah Dita?
 5.     Tata memegang nomor 947, sedangkan Rini memegang dau sebelum yang dipegang Tata. Bilangan berapakah yang dipegang Rini?
LATIHAN 4
Lengkapi titik-titik di bawah dengan bilangan lompat yang sesuai dengan polanya!
 1.     1, 3, 5, 7, ...., ...., ....., ....., ....., .....
 2.     2, 4, 6, 8, ...., ...., ....., ....., ....., .....
 3.     1, 4, 9, 16, ...., ...., ....., ....., ....., .....
 4.     2, 6, 12, 20, ...., ...., ....., ....., ....., .....
 5.     1, 3, 6, 10, ...., ...., ....., ....., ....., .....UJI KOMPETENSI BAB I

   1.  Bilangan yang ada diantara 539 dan 541 adalah....
         a. 538        c. 542
         b. 540        d. 537

   2. Berikut ini yang merupakan barisan bilangan ganjil adalah....
       a.  0, 3, 5, 7, 9    c. 1, 2, 3, 4
       b.  3, 5, 7, 9       d. 1, 3, 4, 7, 8

  3.  Bilangan yang kurang dari 786 adalah ....
       a. 688        c. 787
       b. 979        d. 980

   4. Tanda perbandingan yang tepat untuk mengisi pada bilangan 604 .... 640 adalah....
        a. <                c. ≥
        b.  >               d. =

   5.  ...., ...., 500, 400, D, 200, ....
        Bilangan untuk mengisi huruf D pada barisan bilangan di atas adalah angka....
        a. 600        c. 300
        b. 700        d. 100

    6. Di bawah ini yang termasuk bilangan genap adalah....
        a. 281        c. 579
        b. 532        d. 469

    7. Berikut ini yang termasuk bilangan asli adalah ....
        a. 1, 3, 5, 7, ....        c. 0, 1, 2, 3, 4, 5, ....
        b. 2, 4, 6, 8, ....        d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ....

    8. Lambang bilangan dari “seratus dua puluh dua” adalah ....
        a. 112            c. 122
        b. 121            d. 202

   9.  Lambang bilangan 630 dibaca....
        a. Enam lima tiga
        b. Enam ratus lima puluh
        c. Enam ratus tiga
        d. Enam ratus tiga puluh

   10. 1    4    7    C    13    16    D
         C dan D pada kolom di atas diisi dengan bilangan....
         a. 8 dan 17        c. 9 dan 18
         b. 10 dan 19        d. 12 dan 20

    11.  741, 744, 747, ...., 753, 756
          Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah....
          a. 748            c. 750
          b. 749            d. 752

    12. 840, 850, 860, 879, 880, ...., 900
          a. 699        c. 810
          b. 803        d. 701

    13. Bilangan berikut yang paling kecil adalah...
          a. 699            c. 810
          b. 903            d. 701

    14. Bilangan di bawah ini yang paling besar adalah...
          a. 405            c. 398
          b. 325            d. 259

    15. Bilangan 517 kurang dari bilangan....
          a. 516            c. 513
          b. 514            d. 518

II. isilah titik-titik di bawah ini dengan benar!
   1.  Barisan bilangan 354, 357, 360, 363, 366
        Bilangan ganjil yang kurang dari 363 adalah....
    2. 450, 500, 550, 600, 650
        Barisan bilangan di atas adalah membilang langkah .....
    3. 313, 315, 317, 319, 321 disebut bilangan ....
    4. 675, 655, 670, 665, 660
        Bilangan di atas bila diurutkan dari yang terbesar adalah ....
    5. 700, 600, 500, 400, 300
         Bilangan di atas disebut bilangan .....
    6.  6, 12, 18, 24 adalah pola bilangan ....
    7.  522, 525, 528, 531, 534, 537
         Barisan bilangan di atas adalah langkah ....
    8.  543, 548. 553, 558, 563, 568, 573
          Barisan bilangan di atas adalah langkah ....
    9.  Barisan bilangan 718, 720, 722, 724, 726, 728
         Bilangan dalam barisan bilangan di atas yang lebih dari 725 adalah ...
    10.Bilangan genap antara bilangan 527 dan 537 adalah ....
Bilangan Asli


http://1.bp.blogspot.com/_DGabVMIDDUI/SUn7LM4R9eI/AAAAAAAAABE/EfpPX7ek2Gw/s320/angka+romawi.png

A. Mengenal Bilangan Romawi
Secara umum, bilangan Romawi terdiri dari 7 angka (dilambangkan dengan huruf) sebagai berikut:

I melambangkan bilangan 1
V melambangkan bilangan 5
X melambangkan bilangan 10
L melambangkan bilangan 50
C melambangkan bilangan 100
D melambangkan bilangan 500
M melambangkan bilangan 1000

Untuk bilangan-bilangan yang lain, dilambangkan oleh perpaduan (campuran) dan ketujuh lambang bilangan tersebut.


B. Menulis Bilangan Romawi

#Hanya boleh berurutan 3 lambang bilangan yang sama.
Contoh: 3 ditulis III, 30 ditulis XXX, angka 4 tidak boleh ditulis IIII tetapi IV.
#Ketentuan penulisan lambang bilangan romawi:
-Apabila angka di sebelah kanan kurang atau sama dengan angka yang di sebelah kiri artinya lambang bilangan itu dijumlahkan.
Contoh:
II artinya 1 + 1 = 2
VI artinya 5 + 1 = 6
VII artinya 5 + 1 + 1 = 7
III artinya 1 + 1 + 1 = 3
XI artinya 10 + 1 = 11
XV artinya 10 + 5 = 15

-Apabila angka disebelah kiri kurang dari angka di sebelah kiri kurang dari angka di sebelah kanan bilangan itu dikurangi.
Contoh:
IV artinya 5 – 1 = 4
XL artinya 50 – 10 = 40
IX artinya 10 – 1 = 9

Penulisan lambang bilangan Romawi hanya boleh sebanyak 3 kali berturut-turut.
Contoh:
III = 3 selanjutnya 4 = IV
XLIII = 43 selanjutnya 44 = XLIV
XXX = 30 selanjutnya 40 = XL
XVIII = 18 selanjutnya 20 = XX
XIII = 13 selanjutnya 14 = XIV
XXVIII = 28 selanjutnya 39 = XXXIX
XXIII = 23 selanjutnya 24 = XXIV

C. Menyatakan Bilangan Cacah Sebagai Bilangan Romawi dan Sebaliknya
Contoh:
- Bilangan cacah 8 bilangan Romawinya VIII
- Bilangan cacah 9 bilangan Romawinya IX
- Bilangan cacah 15 bilangan Romawinya XV
- Bilangan cacah 42 bilangan Romawinya XLII
- Bilangan cacah 26 bilangan Romawinya XXVI

D. Menggunakan Bilangan Romawi Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Contoh:
1. Adi mempunyai 80 kelereng, kemudian diberikan kepada adiknya sebanyak 24 buah. Berapa jumlah kelereng Adi sekarang? (tulis dengan lambang bilangan Romawi)
Jawab:
Kalimat matematikanya adalah 80 – 24 = 56
Lambang bilangan Romawi dari 56 adalah LVI
2. 1.496 = 1.000 + 400 + 90 + 6
= 1.000 + (500 – 100) + (100 – 10) + (5 + 1)
= M + CD + XC + VI
= MCDXCVI
Jadi, lambang bilangan Romawi 1.496 adalah MCDXCVI

1 komentar: